Društvo procenitelja Srbije

Kodeks udruženja

Za Društvo procenitelja Srbije od velike je važnosti način na koji će se postići konsenzus oko zajedničkog sistema vrednosti. Ovim kodeksom definisana su etička načela koja su članovi udruženja u obavezi da poštuju u svojim aktivnostima procene vrednosti nekretnina, imovina i kapitala kao i u uspostavljanju i održavanju odnosa sa svojim klijentima, korisnicima usluga i ostalim zainteresovanim stranama u poslovima vršenja procene vrednosti.

Kodeks etike Društva procenitelja Srbije usklađen je sa relevantnim Nacionalnim Standardima procene i članovi društva su u obavezi da se direktno pridržavaju ovih načela.

 

Kodeks etike i postupanja članova Društva procenitelja Srbije

U skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, Statutom i pratećim aktima udruženja, u slučaju da imate zamerke na rad licenciranog procenitelja, člana udruženja “Društvo procenitelja Srbije” i želite da prijavite njegov rad, molimo Vas da pošaljete prijavu sa svim pratećim informacijama, svojeručno je potpišete, skenirate i pošaljete na mail Menadžera udruženja: marketing@drustvoproceniteljasrbije.rs, kao i da pošaljete original poštom na adresu Cara Uroša 18, Stari Grad – Beograd.